Algemene Voorwaarden

Exotische Kralen bestaat uit webwinkel Exotischekralen.nl en de internetsites. (KvK nr. 37145130) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere bezoeker van bovengenoemde internetsites die met Exotische Kralen in een contractuele relatie van welke aard dan ook komt te staan.  

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1               Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen
                van Exotische Kralen en op alle met Exotische Kralen aangegane
                overeenkomsten voor zover van deze algemene voorwaarden niet door
                partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.2               Door het gebruik van de internetsite van Exotische Kralen en/of het
                plaatsen van een bestelling accepteert de Klant deze algemene
                voorwaarden.

1.3               Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling
                houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze algemene
                voorwaarden aanvaardt.

1.4               Exotische Kralen behoudt zich het recht voor deze algemene
                voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
 

Artikel 2 Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1               Alle aanbiedingen van Exotische Kralen zijn vrijblijvend en zolang de
                voorraad strekt.

2.2               Exotische Kralen behoudt zich het recht voor om de prijzen tussentijds
                te wijzigen.

2.3               Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een
                orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail
                is verzonden naar een door de klant opgegeven e-mail adres.

2.4               De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw
                mogelijk afgebeeld en beschreven op de website. Doordat het veelal
                gaat om primitieve, handgemaakte produkten garandeert Exotische
                Kralen niet dat alle produkten volledig overeenkomen met de gegeven
                informatie. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot 
                schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.
 

Artikel 3 Prijzen en betalingen
3.1               Alle door Exotische Kralen vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief   
                omzetbelasting
en exclusief verzend- en administratiekosten. De hoogte
                van de administratie- en verzendkosten staan vermeld op de internetsite.

3.2               De klant wordt de mogelijkheid geboden de bestelling aangetekend
                (=verzekerd) te laten versturen. De hoogte van deze kosten staan
                vermeld op de internetsite en komen voor rekening van de klant.

3.3               Exotische Kralen kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien
                de aanbieding overduidelijk vergissingen en/of schrijffouten bevat.

3.4               Betalingen kunnen worden gedaan door het juiste bedrag over te maken
                op r
ekeningnummer:         NL67 RBRB 0898 0078 52
                Ten name van:                 Exotische Kralen
                Gevestigd in:                    Purmerend
3.5           Overeenkomsten waarvan de betaling niet binnen veertien (14)
                werkdagen na het bestellen is bijgeschreven worden ontbonden.
 

Artikel 4 Levering
4.1               Bestelde artikelen worden in principe binnen drie (3) werkdagen na
                ontvangst van de betaling verstuurd.

4.2               Indien een produkt (tijdelijk) niet uit voorraad leverbaar is zal de klant
                hierover worden geïnformeerd. Zowel de klant als Exotische Kralen zijn
                dan gerechtigd de bestelling te annuleren. Eventueel betaalde gelden
                zullen worden geretourneerd.

4.3               De opgegeven leveringstijden zijn indicatief. Overschrijding van de
                leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en/of
                het annuleren van de bestelling.
 

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud
5.1               Het eigendom van de produkten gaat pas over, indien de klant aan de
                volledige betalingsverplichting heeft voldaan.

5.2               Het risico aangaande de produkten gaat over op de klant zodra de
                produkten door Exotische Kralen aan de vervoerder beschikbaar zijn
                gesteld. Dit risico kan door de klant worden uitgesloten door een
                verzekering af te sluiten (aangetekend verzenden).
 

Artikel 6 Ruilen en herroepingsrecht
6.1               De klant heeft het recht het geleverde product binnen zeven (7)
                werkdagen na aflevering, zonder opgaaf van reden, te retourneren.
                Retourzendingen worden alleen geaccepteerd als de producten niet
                beschadigd en/of gebruikt zijn.

6.2               De kosten en het risico van beschadiging of zoekraken van het
                terugzenden van de produkten zijn voor rekening van de klant.

6.3               Na ontvangst van de zending en goedkeuring van Exotische Kralen over
                de staat van de produkten, wordt binnen veertien (14) werkdagen het
                geld van de koper teruggestort.
 

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1               De klant heeft de plicht om bij levering vast te stellen of de produkten
                aan de
afspraken voldoen. Indien dit niet het geval is dient de klant
                daarvan binnen zeven (7)
werkdagen schriftelijk melding te maken bij
                Exotische Kralen.

7.2               Indien de geleverde produkten niet aan de afspraken voldoen heeft
                Exotische Kralen de keuze de produkten te vervangen door nieuwe
                produkten of om de overeenkomst alsnog te ontbinden en het
                factuurbedrag te restitueren.

7.3               Exotische Kralen kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor wat voor
                schade dan ook ontstaan door onjuist gebruik, grove onachtzaamheid,
                waterschade, bevriezing en verontreiniging van welk produkt dan ook.

7.4               Indien Exotische Kralen, om welke reden dan ook, gehouden is enige
                schade te vergoeden zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan de
                oorspronkelijke factuurwaarde van de door Exotische Kralen geleverde
                produkten of diensten.

7.5               Exotische Kralen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van internetsites
                waarnaar verwezen wordt via de internetsite van Exotische Kralen.
 

Artikel 8 Intellectueel eigendom
8.1           Alle woord- en beeldmerken op de internetsite van Exotische Kralen zijn
               eigendom van Exotische Kralen. Zonder schriftelijke toestemming is het
               niet toegestaan op welke wijze dan ook gebruik te maken van deze
               woord- en beeldmerken.
 

Artikel 9 Persoonsgegevens
9.1           Persoonlijke gegevens van klanten worden door Exotische Kralen 
               vertrouwelijk behandeld en zullen nooit aan derden worden gegeven of
               doorverkocht. 
 

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1         Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en 
               overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing 
               zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
   

 

  

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2007 - 2023 Exotische Kralen / Jewels 4 You | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel